Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING
Versie: november 2020
Data privacy statement
Dierenasiel Crailo respecteert uw privacy. Dierenasiel Crailo onderschrijft het belang van de
privacy van haar donateurs, bezoekers, sollicitanten en potentiële vrijwilligers en stagiaires
van de website. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Naast de naleving van de AVG heeft Dierenasiel Crailo zich gecommitteerd aan de
gedragscode van Goede Doelen Nederland en het CBF-keur voor goede doelen.
Welke gegevens registreert Stichting Dierenasiel Crailo?
Algemene Informatie

 1. Deze verklaring inzake gegevensbescherming betreft de informatie over de aard,
  reikwijdte en doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens in verband met onze
  onlineservice en de gerelateerde websites, functies en inhoud (hierna gezamenlijk
  aangeduid als “onlineservice” of “website “).
 2. De online-service wordt geleverd door Dierenasiel Crailo hierna te noemen “aanbieder”,
  “wij” of “ons” – die onder de wetgeving inzake gegevensbescherming ook wettelijk
  verantwoordelijk is.
 3. U kunt ons bereiken via onze functionaris voor gegevensbescherming onder het emailadres info@qarebase.nl
 4. De term “gebruiker” omvat alle klanten, geïnteresseerden, medewerkers en bezoekers
  van onze onlineservice.
 5. Wat zijn “persoonsgegevens”, wat betekent “verwerking van persoonsgegevens”
  en wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
  ‘Persoonsgegevens’ zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of
  identificeerbare persoon.
  Onder ‘verwerking van persoonsgegevens’ verstaan we elke bewerking van
  persoonsgegevens, zoals onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren,
  opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel
  van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, uitlijnen of
  combineren, afschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.
  De verwerkingsverantwoordelijke voor de fondsenwerving is een bestuurslid van Dierenasiel
  Crailo, ingeschreven bij de KvK .
 6. Welke persoonsgegevens verwerken wij in het kader van onze
  fondsenwervingscampagnes?
  Wij verwerken:
  (i) contactgegevens (naam, adres, aanspreektitel, geslacht);
  (ii) e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum (als deze informatie wordt
  geleverd) en persoonlijke voorkeuren van alle personen die ons een gift overmaken of
  interesse tonen voor onze activiteiten (tenzij men dat niet wenst, zie punt 5);
  (iii) voor welke fondsenwervingscampagnes of activiteiten we iemand
  contacteerden;
  (iv) informatie over ontvangen giften (datum, bedrag, IBAN rekeningnummer,
  eventuele machtiging, enz.) en de afhandeling ervan (de historiek van giften).
  Deze informatie gebruiken we voor toekomstige fondsenwervingsacties.
  Wij kunnen ook andere informatie verwerken die u ons spontaan zou bezorgen, zoals uw
  feedback over onze organisatie of over bepaalde van onze activiteiten of campagnes.
  Soms stellen derde partijen adresbestanden ter beschikking voor een specifieke
  fondsenwervingscampagne. In dat geval gebruiken we de persoonsgegevens enkel voor die
  campagne en worden uw gegevens alleen opgeslagen als u een gift doet ten gevolge van die
  campagne.
 7. Waarvoor en hoe gebruiken wij persoonsgegevens?
  Uw gegevens worden enkel verwerkt om u te informeren over onze activiteiten en over wat
  wij met uw giften doen, voor fondsenwerving en voor de administratieve afhandeling van
  uw gift. In het kader van fondsenwervingscampagnes contacteren wij u in principe via
  gewone post of telefonische oproepen (tenzij u zich inschreef op het-bel-me-niet register).
  Wij kunnen u ook via elektronische post contacteren indien u ons daarvoor voorafgaand
  expliciet de toestemming geeft.
  Zonder dat u ons de nodige persoonsgegevens bezorgt, bijvoorbeeld door het invullen van
  een formulier of op enige andere wijze, kan uw gift niet correct behandeld worden.
  Soms schrijven wij voor fondsenwervingscampagnes enkel personen aan op basis van
  specifieke profielen, zoals gifthistoriek, leeftijd of persoonlijke voorkeuren.
  De verwerking van uw gegevens voor verdere fondsenwervingscampagnes is gebaseerd op
  het legitiem belang van Dierenasiel Crailo als het voor de financiering van goede doelen
  nodig is om aan fondsenwerving te doen; dit bevordert de non-profit doelstellingen van onze
  organisatie. Nadat u een gift heeft gedaan aan onze organisatie, worden uw gegevens voor
  de correcte afhandeling van deze gift (registratie, verwerking, eventuele automatische
  incasso) gebruikt op basis van de noodzaak voor de uitvoering van onze verplichtingen
  jegens u, evenals op basis van ons legitiem belang om de gift op correcte wijze te verwerken.
 8. Gebruiken wij dienstverleners voor de verwerking van persoonsgegevens?
  Voor de verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie maken wij gebruik van
  dienstverleners die uw gegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken (zogenaamde
  ‘verwerkers’). Wij zien erop toe dat de dienstverleners op wie wij een beroep doen de
  nodige beschermingsmaatregelen in acht nemen voor een veilige en correcte verwerking
  van uw gegevens en dat zij hun verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving nakomen.
  Indien u of derden (bijvoorbeeld uw bank) wijzigingen in uw persoonsgegevens meedeelt,
  worden deze doorgevoerd in ons bestand.
  Uw gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan derden wanneer dat nodig is voor de
  behandeling van uw gift (bijvoorbeeld banken en de fiscale overheid) of wanneer wij daartoe
  wettelijk verplicht zijn.
 9. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u die uitoefenen?
  Indien uw persoonsgegevens in onze databank worden verwerkt, kunt u deze inzien, laten
  verbeteren of verwijderen. U kunt zich ook verzetten tegen een verwerking of vragen deze
  te beperken. Wanneer u gebruik maakt van uw recht op bezwaar tegen een verwerking voor
  fondsenwerving of vraagt uw gegevens te verwijderen, bewaren we enkel uw naam en adres
  op basis van onze wettelijke verplichting om u toe te laten uw recht op bezwaar of recht op
  gegevenswissing uit te oefenen (i.e. uw wens om niet meer door onze organisatie
  gecontacteerd te worden) en op basis van ons legitiem belang om deze gegevens bij te
  houden zodat u niet meer gecontacteerd zal worden. Voorts kunt u binnen de wettelijke
  voorwaarden vragen uw gegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en
  machine-leesbare vorm.
  U kunt uw rechten uitoefenen door het sturen van een brief met een kopie van uw
  identiteitsbewijs of van een ander stuk dat uw identiteit bewijst, naar het bovengenoemd
  adres, of per e-mail aan: contact@dierenasielcrailo.nl.
  U heeft met betrekking tot de verwerking van uw gegevens eveneens het recht een klacht in
  te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te 2594 AV Den Haag,
  Bezuidenhoutseweg 30, of per telefoon via 0900 – 2001 201.
 10. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
  Indien wij u als potentieel donateur aanschrijven en u doet geen gift, worden uw gegevens
  niet verder door ons verwerkt. Indien u ons een gift doet, verwerken wij uw gegevens voor
  onze fondsenwerving.
  Wij zullen de gegevens natuurlijk niet langer bewaren of verwerken indien u ons laat weten
  dat u dat niet meer wenst, onder voorbehoud van wat werd gesteld onder punt 5 hierboven.
 11. Hoe verkrijgen wij uw contactgegevens?
  Wij verkregen uw gegevens doordat:
 • u in het verleden een gift heeft gedaan aan onze organisatie en daarom werd
  opgenomen in ons bestand; of
 • u op enige wijze heeft aangegeven dat u door ons gecontacteerd wenst te worden
  (bijvoorbeeld via het invullen van een formulier op onze website); of
 1. Geven wij uw persoonsgegevens door aan andere non-profit organisaties?
  Non-profit organisaties kunnen hun doelen waarvoor ze werden opgericht enkel realiseren
  mits de nodige middelen. Daarom rekenen we op vrijgevige giften van bedrijven, van
  organisaties en privépersonen.
  Indien u een gift overmaakt zullen wij nooit uw naam en adres verstrekken aan andere nonprofitorganisaties. Wij doen niet aan doorgifte aan derden.
  Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement.
  Controleer daarom regelmatig ons Privacy Statement voor mogelijke wijzingen in ons beleid.