HONDENPENSION

LANG VERBLIJF/VOLPENSION
Wij bieden voor alle honden volpension aan. Zorg dat u op tijd reserveert, zeker tijdens de schoolvakanties zitten we al snel vol. U kunt een plekje voor uw dier aanvragen via onderstaand reserveringsformulier.

DAGOPVANG ( = VOL)
Bent u overdag weg van huis en wilt u uw hond niet te lang alleen laten? Dan is onze dagopvang voor honden een uitkomst. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het asiel.

GOEDE ZORG EN VOORWAARDEN
Uw huisdier is bij ons in de beste handen. We vertellen u graag wat meer over de praktische zaken als reserveren, vaccinaties en chippen. Lees daarom de voorwaarden goed door voordat u een reservering maakt. Sinds de oprichting van onze Vereniging in 1925, zijn er meer dan 200.000 huisdieren door dierenasiel Crailo opgevangen, verzorgd en herplaatst. Een veelzeggend aantal, dat vooral toont hoe noodzakelijk een goede opvang van dakloze, kwetsbare dieren in onze regio is.​

BELANGRIJK
Uw hond dient een geldige vaccinatie te hebben om in ons pension te verblijven. Is uw hond niet geldig gevaccineerd dat moet dit uiterlijk 10 dagen voor verblijf alsnog gedaan worden. Indien uw hond niet geldig is gevaccineerd bij aankomst, dan hebben wij het recht het verblijf van uw hond te weigeren.

Let op! Wordt uw hond voor het verblijf ingeënt voor kennelhoest, dit is bij ons niet verplicht, dan dient dit minimaal 14 dagen voor aanvang van de verblijfsperiode te zijn en uw hond dient vrij te zijn van symptomen van kennelhoest.

Your Title Goes Here
BRENG- EN OPHAALTIJDEN

Brengen en ophalen van uw hond voor volpension kan enkel gedurende de volgende openingstijden:

Maandag t/m vrijdag: 13:30 tot 16:00
Zaterdag: 10:00 tot 12:30 en 13:30 tot 16:00
Zon- en feestdagen: 14:00 tot 15:00

In het hoogseizoen is het niet mogelijk buiten deze openingstijden te brengen of te halen. Buiten het hoogseizoen kan er op uitzondering afgeweken worden van de breng/haaltijden, neem hiervoor contact met ons op.

TARIEVEN

De kosten voor het verblijf in ons hondenpension zijn afhankelijk van de grootte van uw hond, het seizoen en het aantal dagen.

SCHOOLVAKANTIES
De schoolvakanties van Noord en Midden gelden voor ons als hoogseizoen.

SAMEN OF ALLEEN
Het kan zo zijn dat uw hond niet samen met andere honden in een kennel wil of kan. In dat geval gelden in het hoogseizoen (schoolvakantie regio Noord en Midden) het dubbele tarief. Dit geldt voor zowel langer verblijf als voor dagpension.
Hoog risicohonden zoals Pittbull-, Stafford-, Bulterriër-, Bulldog-achtige rassen, Rottweilers, berghonden en kruisingen hiervan of vergelijkbare rassen moeten om veiligheidsredenen bij ons sowieso individueel verblijven. Of uw hond hieronder valt, wordt bepaald door onze pensionmedewerkers. Houd er rekening mee dat ook voor deze honden het dubbel tarief geldt in het hoogseizoen .

Pensiontarieven per 1 januari 2023
LANG VERBLIJF LAAG SEIZOEN
Per nacht:

t/m Spaniël :
€ 16,00

Middel t/m Labrador:
€ 17,00

Groot t/m Herder:
€ 18,00

XL t/m Dog:
€ 19,00

LANG VERBLIJF HOOG SEIZOEN
Per nacht:

t/m Spaniël :
€ 17,00

Middel t/m Labrador:
€ 18,00

Groot t/m Herder:
€ 19,00

XL t/m Dog:
€ 20,00

Deze kosten zijn inclusief voer. Het meebrengen van eigen voer is uiteraard mogelijk, echter dit geeft geen korting op de tarieven.

DAGPENSION ( = VOL)
Tarieven per dag (exclusief eten)

1 t/m 9 dagen p/mnd:
€ 13,50

Vanaf 10 dagen p/mnd:
€ 12,00

Wassen en/of kammen
Wassen korthaar:
€ 10,00
Wassen langhaar:
€ 15,00

Bij de reservering kunt u aangeven of uw hond gewassen moet worden voordat u de hond weer ophaalt.

Neem voor meer informatie contact op via hondenpension@dierenasielcrailo.nl
of telefoonnummer 088-2027027

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSION

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Vereniging Dierenasiel Crailo , Nieuwe Crailoseweg 14, 1222AB Hilversum

Gastdier: Het huisdier van de opdrachtgever, waarvoor de pensionovereenkomst wordt afgesloten.

Opdrachtgever: De natuurlijke­- of rechtspersoon die met het dierenpension een pensionovereenkomst is aangegaan.

Beheerder: Degene die bevoegd is om namens het dierenpension de pensionovereenkomst met opdrachtgever aan te gaan en uit te voeren.

Pensionovereenkomst: De overeenkomst tussen dierenpension en de opdrachtgever, waarbij het dierenpension zich verplicht het gastdier gedurende een vooraf overeengekomen periode te huisvesten en te verzorgen, tegen vergoeding van een door opdrachtgever te betalen vergoeding.

Verzorging: De door het dierenpension uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van het gastdier, een en ander als bepaald in artikel 7.

Huisvesting: Het tijdelijk ter beschikking stellen van gebouwen, kennels en/of speelterrein ten behoeve van de verzorging van het gastdier.

Artikel 2 – Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn op alle pensionovereenkomsten van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

De opdracht wordt geacht naar behoren te zijn uitgevoerd, nadat na de uitvoering ervan 10 dagen zijn verstreken, zonder dat door opdrachtgever tegen de uitvoering daarvan schriftelijk bezwaar is gemaakt bij het dierenpension.

Artikel 3 – Inschrijving

De opdrachtgever ontvangt voorafgaand aan de reservering voor een verblijf in het dierenpension een reserveringsformulier alsmede een exemplaar van de algemene voorwaarden, al dan niet digitaal.

Bij reservering dient de opdrachtgever de volledige adresgegevens op te geven alsmede het adres waar de opdrachtgever bereikbaar is gedurende de pensionperiode. Opdrachtgever verplicht zich alle relevante informatie van het gastdier (zoals gegevens ten aanzien van het ras, geslacht, leeftijd, eventuele bijzondere kenmerken van het gastdier) en de duur van de pension periode, te vermelden op het reserveringsformulier.

De opdrachtgever ontvangt een kopie van de pensionovereenkomst, dit is het door beide partijen ondertekende reserveringsformulier.

Bij telefonische reservering wordt de pensionovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden ter ondertekening aan de opdrachtgever toegezonden. De reservering komt eerst tot stand op het moment dat het dierenpension de door opdrachtgever ondertekende pensionovereenkomst heeft ontvangen.

Het voorgaande lid is niet van toepassing indien de reservering plaatsvindt binnen zeven dagen vóór aanvang van het verblijf. In dat geval geldt een telefonische reservering als bindend tussen partijen.

Artikel 4 – Annuleringskosten

Bij annulering vóór de dag van aanvang van het verblijf bedragen de annuleringskosten 30% van de vooraf vastgelegde verblijfskosten.

Bij annulering op of na de dag van aanvang van de verblijfsperiode bedragen de annuleringskosten 100% van de vooraf vastgestelde verblijfskosten. Ditzelfde geldt indien de opdrachtgever zich niet op de dag van aanvang meldt bij het dierenpension, waarbij het dierenpension gerechtigd is de pensionovereenkomst als geannuleerd te beschouwen.

Artikel 5 – Betaling

In de verblijfskosten zijn inbegrepen de kosten van verzorging, voeding en huisvesting van het gastdier en de verschuldigde BTW. Betaling van hetgeen de opdrachtgever op grond van de pensionovereenkomst aan het dierenpension verschuldigd is, dient bij aanvang van de uitvoering van de pensionovereenkomst te zijn voldaan.

Bij het eventueel vervroegd afhalen van het gastdier door de opdrachtgever, is geen restitutie mogelijk.

Eventuele kosten van dierenartsen, medische ingrepen, medicijnen e.d. dienen direct bij het afhalen van het dier te worden voldaan.

In geval van niet tijdige betaling door de opdrachtgever is het dierenpension gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen met een minimum van EUR 200,00. Het dierenpension heeft het recht om betaling vooraf of het stellen van zekerheid te eisen of anderszins afwijkende betalingsvoorwaarden te stellen in geval een gerede twijfel bestaat dat de opdrachtgever niet of niet volledig zal betalen.

Artikel 6– Rechten en plichten van het dierenpension

Het dierenpension verplicht zich om op basis van de gesloten pensionovereenkomst gedurende de overeengekomen verblijfsperiode de overeengekomen diensten te verlenen.

Het dierenpension verplicht zich tot het zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen van het gastdier en zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de opdrachtgever. Het dierenpension is gerechtigd, na consultatie van een dierenarts, het gastdier kalmerende middelen toe te laten dienen indien dit naar oordeel van het dierenpension noodzakelijk is. Dit artikel is eveneens van toepassing op door de dierenarts noodzakelijk geoordeelde ingrepen, voor zover mogelijk zal het dierenpension voorafgaand overleg plegen met de opdrachtgever.

Het dierenpension is gerechtigd toegang tot het dierenpension te weigeren voor het gastdier, indien het gastdier niet beschikt over de wettelijke dan wel door het dierenpension verplicht gestelde inentingen en dergelijke.

Over de periode die het gastdier na beëindiging van de pensionovereenkomst langer in het dierenpension verblijft, is de opdrachtgever gehouden de vergoeding per dag, zoals opgenomen in de pensionovereenkomst, per extra dag te voldoen.

Indien de opdrachtgever zonder voorafgaand overleg met de beheerder van het dierenpension, het gastdier niet binnen 14 dagen na beëindiging van de pensionovereenkomst ophaalt, zal het dierenpension de opdrachtgever per aangetekend schrijven sommeren het gastdier op te halen binnen 48 uur. Indien opdrachtgever aan deze sommatie niet voldoet, wordt hij geacht automatisch en onherroepelijk afstand te doen van het dier. De opdrachtgever blijft gehouden om de volledige pensionprijs te voldoen, vermeerderd met eventuele asielkosten.

Het dierenpension zal opdrachtgever informeren over de bijzonderheden van het gastdier tijdens het verblijf in het dierenpension.

Artikel 7 – Rechten en plichten van de opdrachtgever

De opdrachtgever is verplicht bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle daarvoor relevante gegevens te melden.

De opdrachtgever is aansprakelijk jegens het dierenpension voor schade aangericht door het gastdier alsmede voor schade die ondervonden wordt ten gevolge van het niet melden dan wel het geven van onjuiste gegevens en documenten met betrekking tot het gastdier.

De opdrachtgever is verplicht bij de ondertekening van de pensionovereenkomst doch uiterlijk bij aanvang van het verblijf van het gastdier in het dierenpension een bewijs van inenting af te geven:

hondenziekte, besmettelijke leverziekte (HCC) en parvo;

alsmede alle wettelijk voorgeschreven of door het dierenpension aanvullend vereiste inentingen.

Indien de opdrachtgever bij de aanvang van het verblijf van het gastdier geen bewijs van inenting kan afgeven, dan heeft het dierenpension het recht het gastdier te weigeren.

Hierbij worden de volgende regelingen in acht genomen:

Indien het de eerste keer is dat een gastdier zonder geldige inenting wordt aangeboden, dan kan het gastdier in pension worden genomen in een speciale quarantaine afdeling. De kosten hiervoor bedragen het dubbele van de normale verblijfskosten.
Indien bij herhaling een gastdier zonder geldig bewijs van inenting wordt aangeboden, dan zal het dierenpension het dier weigeren.
De opdrachtgever machtigt hierbij het dierenpension om in geval van ziekte van het gastdier of een redelijk vermoeden daarvan, tijdens het verblijf van het gastdier in het dierenpension op kosten van de opdrachtgever een dierenarts te consulteren en die maatregelen te nemen die haar in de gegeven omstandigheden juist voorkomen.

Indien het gastdier tijdens het verblijf in het dierenpension onverhoopt komt te overlijden, kan het dierenpension door een onafhankelijk deskundige sectie laten verrichten. Het dierenpension zal zo mogelijk hierover voorafgaand aan de sectie contact opnemen met de opdrachtgever. De kosten van de sectie komen voor rekening van opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever vooraf aangeeft geen sectie te wensen.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

Een tekortkoming in de uitvoering van de pensionovereenkomst kan het dierenpension niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch volgens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer voor haar rekening komt, of het gevolg is van onvoorziene omstandigheden bij het dierenpension en/of bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan het dierenpension gebruik maakt bij de nakoming van de pensionovereenkomst. Het dierenpension zal in geval van onvoorziene omstandigheden opdrachtgever hiervan zo spoedig in kennis stellen.

Het dierenpension is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever of derden geleden directe of indirecte schade, die verband houdt met een tekortkoming door het dierenpension en/of door haar ingeschakelde hulppersonen en derden bij de uitvoering van de pensionovereenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van het dierenpension. Indien het dierenpension aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van niet­-nakoming door het dierenpension van haar verplichtingen uit de pensionovereenkomst, blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot de overeengekomen pensionprijs, met een maximum van EUR 500,00.

Opdrachtgever vrijwaart het dierenpension voor alle schades en rechtsvorderingen van derden en is uit hoofde van de pensionovereenkomst gehouden gevolg te geven aan de oproep in vrijwaring door het dierenpension.

Artikel 9 – Geschillen en toepasselijk recht

Op de pensionovereenkomst en algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter bij de Rechtbank te Lelystad.

De nietigheid of vernietiging van één van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de pensionovereenkomst doet niet af aan de geldigheid van de overige bepalingen. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nummer 40516045.

Om te reserveren kunt u mailen naar hondenpension@dierenasielcrailo.nl of bel ons op telefoonnummer 088-2027027. Komt uw hond voor het eerst? Of zijn uw gegevens onlangs veranderd? Dan vragen wij u onderstaand formulier in te vullen.

NB: Houd er rekening mee dat uw reservering pas definitief is als u een reserveringsbevestiging per email heeft ontvangen.

    GEGEVENS EIGENAAR

    GEGEVENS HOND


    Moet hond in individueel verblijf?

    SOORT PENSION