Aan de leden

Het bestuur heeft een nieuwe datum vastgesteld voor de, vanwege het COVID-19 virus uitgestelde, Algemene Ledenvergadering 2020 van Vereniging Dierenasiel Crailo.

De nieuwe datum is woensdag 23 september 2020, aanvang 19:30  en de locatie is de Emmaüs kerk, Kerkelandenlaan 5 in Hilversum.

Vanwege het Corona virus zijn we afgeweken van onze gebruikelijke vergaderlocatie. Het aantal beschikbare plaatsen in de Emmaüs kerk bedraagt vanwege de 1,5 meter regel, maximaal 40.

Indien u de ledenvergadering wilt bijwonen dient u zich uiterlijk 15 september aan te melden bij contact@dierenasielcrailo.nl

Indien zich meer dan 40 leden aanmelden voor de ledenvergadering van 23 september a.s. dan overweegt het bestuur een 2e avond op een nog nader te bepalen datum te organiseren om

de leden te informeren over hetgeen er besproken is tijdens de Algemene Ledenvergadering.

 

De agenda luidt als volgt:

1. Opening door de voorzitter

2. Goedkeuring notulen van de ALV d.d. 4 juni 2019

3. Verslag van de voorzitter, Cees Boonen

4. Verslag van de beheerder, Rianne Steenbeek

5. Verslag van de penningmeester, Simone Lamme

6. Verslag van de kascommissie

7. Goedkeuring jaarstukken 2019 en decharge bestuur

8. Bestuursmutaties

– aftredend: Mevr. Patricia Vermeulen

– te benoemen: Dhr. Willy Limpens en Dhr Jan van der Moolen

9. Mutaties leden kascommissie

– aftredend: Dhr Jan van der Moolen

– te benoemen: Dhr Niels van Westerlaken

10. Rondvraag

11. Sluiting

 

De jaarstukken 2019 van Vereniging Dierenasiel Crailo liggen vanaf 15 augustus 2020 voor leden ter inzage op het asiel.

Leden kunnen, onder vermelding van hun lidmaatschapsnummer, de jaarstukken ook opvragen op contact@dierenasielcrailo.nl

de secretaris